Norsk del, Gullvekta
Russiske ordspråk ≍ Russian Proverbs
Seksjon › 15 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

K

Kan ein ikkje finne visdom heime, kan ein heller ikkje kjøpe det i utlandet.

If you can't find wisdom at home, you won't be able to buy it abroad.

"Kanskje" driv fiskaren fram. – Den som først fiskar éin, kan halde på i lange tider dernest.

Kapp ikkje av greina du sit på.

Do not cut the bough you are sitting on.

Kjøpmannen roser gjerne sine eigne varer. *

Kjem du først med i flokken, treng du kanskje ikkje gøy - men du må i det minste logre med halen.

Once in the pack, you may not have to bark - but you must at least wag your tail.

Klar å ikkje skryte av noko før det er utført. *

Manage not to boast of a thing until it is done.*

Klask kvinna di før middag, så må du denge ho før middag.

Slap your woman before dinner and you'll have to beat her before supper.

Klokka kallar til kyrkje, men går aldri inn sjølv.

The bell calls to church, but never goes inside.

Knekker ein ikkje skalet, får ein ikkje ete nøtta.

If you don't crack the shell, you can't eat the nut.

Kona styrer ikkje mannen med pisk, men ut frå kva humør ho er i.

The wife rules the husband not with a stick but a temper.

Konelaus kar er ute i januar og utan skinnhue.

A man without a wife is a man out in January without a fur cap.

Kopeken tar seg av rubelen. – Ta vare på penningen, og dalarane vil ta vare på seg.

Korfor utsetje til i morgon det som enkelt kan gjerast i dag? *

Why put off till tomorrow what may be easily done today?*

Kråka drog utanlands og kom heim like svart.

The crow went travelling abroad, and came home just as black.

Kråka flaug over havet, men var framleis ei kråke då ho kom att. - Drar eit esel ut på ei lang reise, kjem det ikkje att som hest.

The crow flew over the sea but returned still a crow.

Kroppane våre kan tole middag etter middag, men ikkje slag etter slag.

Our bodies can stand dinner after dinner, but not blow after blow.

Kroppen høyrer til tsaren, sjela Gud, og ryggen godseigaren.

The body belongs to the Czar, the soul to God, the back to the Squire.

Kua kan vere svart, men mjølka kjem ut kvit.

The cow may be black, but the milk comes out white.

Kula er ein tosk - ho treffer berre der det er op.

The bullet is a fool - it only hits where there is a hole.

Kula vørder ikkje fine uniformer.

The bullet is no respecter of fine uniforms.

Kva er ære om du ikkje har noko å ete? – Du kan ikkje ete ære.

Kva godt gjer ære på tom mage?

What good is honour on an empty stomach?

Kva tyder denne draumen? – Kva slags tull er dette?

Kvar fisk er ikkje størje.

Every fish is not a sturgeon.

Kvar mann er nærast seg sjølv.

Every man is nearest himself.

Kvar rev børstar sin eigen svans.

Every fox brushes his own tail.

Kvar snipe er gild i sin eigen sump. *

Kvar snipe lovpriser sin eigen sump.

Kven spør etter månen så lenge sola er oppe?

So long as the sun is out, who asks for the moon?

Kvinna hadde ingen problem, så ho kjøpte nokre griser.

The woman had no problems (sorrows) so she bought some pigs.

Kyllingen også vil leve. – Også den småvokste treng levebrød.

Køyrer du med i vogna hans, må du synge med han også.

If you ride in his cart, you must join in his song.

Innhald


Høyet i hus

På somme sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjelder: [Bøker]

English follow-up: [Gain-Ways]

Russian proverbs in English, Russiske ordspråk, ordsprog, opp Seksjon Sett Neste

Russian proverbs in English, Russiske ordspråk, ordsprog BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2016, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]