Norsk del, Gullvekta
Russiske ordspråk ≍ Russian Proverbs
Seksjon › 15 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

L

La oss leve og sjå.

Let's live and see.

Late legg børene sine på den gode hesten.*

All lay load on the willing horse.

Legg deg med hundar og stå opp med lopper.

Lie down with dogs and you'll get up with fleas.

Legg ei lett bør på eit esel, så trur det at det kan legge seg ned.

Put a light load on a donkey, and it thinks it can lie down.

Legg somt til side til ein regndag. • Behald noko til ein mørk dag. • Spar noko til ein mørk dag.

Lay up for a rainy day. • Keep something for a dark day. • Lay up something for a dark day.

Leiinga les avisene og ser gjennom magasin. — "Leiinga har alltid rett."

Leiker til dei unge, puter til dei gamle.

Toys for the young, pillows for the old.

Lev og klø deg • når du er daud vil kløen stanse.

Live and scratch • when you're dead the itching will stop.

Levande og røykande er han enno ikkje daud.

Likskap gjer liking.

Likeness causes liking.

Livet er gitt av Gud, men det kan takast av eit beist.

Life is given by God, but it may be taken by a beast.

Livet er ikkje til å halde ut, men dauden er ikkje så hyggeleg, heller.

Life is unbearable, but death is not so pleasant either.

Lova er bein, men dommarar er krøkte.

The law is straight, but judges are crooked.

Lova er som ein slede: ein smart dommar kan styre han på kva vis som helst.

The law is like a sleigh: a clever judge can steer it either way.

Lovd hest trekker ikkje vogna.

A promised horse won't pull the cart.

Lyg han ikkje, snakkar han sant. — Det høyrest mistenkeleg ut.

Lykke og helse går ut i kilovis og kjem attende gram.

Happiness and health go out by hundredweights and come back by ounces.

Innhald


Høyet i hus

På somme sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjelder: [Bøker]

English follow-up: [Gain-Ways]

Russian proverbs in English, Russiske ordspråk, ordsprog, opp Seksjon Sett Neste

Russian proverbs in English, Russiske ordspråk, ordsprog BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2016, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]