Norsk del, Gullvekta
Russiske ordspråk ≍ Russian Proverbs
Seksjon › 15 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

N

Narren feilar aleine mens den verdsleg vise korrumperer mange.

The fool errs alone whereas the wise man corrupts many.

Narren lagar tau av sand.

The fool makes ropes out of sand.

Natta bringar råd. [Det kan hjelpe å sove på problem.]

Night brings counsel.

Natta er for kort til at ein tilrår dårleg gifte.

The night's too short to warrant marrying poor.

Naudsynet har sjeldan nokon fridag.*

Necessity seldom has any holiday.*

No græt sauane. Ulven skal få gråte sidan. — Han vil få sitt til sist.

Nokre få ord til dei kloke får vel greie seg.*

A word to the wise is sufficient.

Nær er frakken min, men nærare er skjorta mi.

Near is my coat but nearer is my shirt.

Når abbeden går ut til vertshuset, blir munkane drukne i vinkjellaren.

When the abbot goes out to the tavern, the monks get drunk in the wine-cellar.

Når djevelen blir gammal, blir han munk.

When the Devil grows old, he turns monk.

Når dottera di er blitt gift, dukkar fine, unge ungkarar opp som ved magi.

Once your daughter is married, fine young bachelors appear like magic.

Når du døyr, blir sjølv ei trong kasse komfortabel.

When you die even a tight box will be comfortable.

Når du hoppar grøfta, risikerer du nakken.

When you jump the ditch, you risk your neck.

Når du sagar ved, blir det sagmugg òg.

When you saw wood, dust will fall.

Når du saksøker tsaren, så be Gud om å vere dommar.

When you sue the czar, ask God to play the judge.

Når du vel kone, skal du late att auga og opne øyra.

When you pick a wife, close your eyes and open your ears.

Når ei gammal kråke gjel, så høyr godt etter.

When an old crow croaks, listen well.

Når ei klo blir fakka, er heile fuglen tatt.

Når ein soldat døyr, er han for fæl for himmelen, og han drikk så mykje at djevlane ikkje vil ta han i helvete.

When a soldier dies, he's too bad for Heaven; and he drinks so much the devils won't take him in Hell.

Når falken er borte, tek kråka over etter han. – Det kjem sjeldan nokon betre.

When the falcon's gone the crow succeeds him.

Når fanden sjølv har svikta, sender han ei kvinne.

When the Devil himself has failed, he sends a woman.

Når geita er mett, får kålen stå i fred.

The goat is sated and the cabbage is intact.

Når guvernøren tek opp pennen, ber bønder og fuglar blir tause.

When the governor takes up his pen, peasants pray and birds fall silent.

Når herrane slåst, lir bøndene.

When the gentlemen fight, the peasants suffer.

Når hovudet er holt blir leggane skadde. (tomt).

When the head is hollow the shins will get hurt.

Når hovudet er kutta av, græt ein ikkje over håret.

After your head is cut off, you won't cry over your hair.

Når hundane gøyr, ber vinden vekk lyden.

When dogs bark, wind carries the sound away.

Når musa er mett, smaker brødet dårleg.

When the mouse is full, the bread tastes stale.

Når mykje og bra vin går inn, går bra vett ut. *

When plenty of wine is in, plenty of wit is out.*

Når presten kjem på gjesting, så ver ikkje så fornøgd: Han er komen for noko.

When the priest visits, don't be so pleased: he has come for something.

Når reven søv, drøymer han om kyllingar.

When the fox sleeps he dreams of chickens.

Når slira er sund, kan ein ikkje løyne sverdet ditt.

When the sheath is broken, you cannot hide your sword.

Når soknepresten drar på landet på visitas, kjem djevelen til bys.

When the parish priest goes to the country for a visit, the devil comes to town.

Når tjuven ber til Gud, stel fanden bønnene hans etter kvart som dei kjem ut.

When the thief prays to God, the Devil steals his prayers in flight.

Når to hundar slåst, så la den tredje halde seg på avstand.

When two dogs fight, let the third keep his distance.

Når tsaren brøler, fell øksa (avretting).

When the czar roars, the axe will fall.

Når ulven viser tennene, ler han ikkje.

When the wolf shows his teeth, he isn't laughing.

Når ungkaren døyr, hyler ikkje eingong hunden.

When the bachelor dies, not even a dog howls.

Når vi syng, høyrer alle oss; når vi sukkar, høyrer ingen oss.

When we sing, everybody hears us; when we sigh, nobody hears us.

Når voksne røler, kan barn overhøyre somt.* — Små gryter har store øyre.

What the adult says, the youngster hears.

Innhald


Høyet i hus

På somme sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjelder: [Bøker]

English follow-up: [Gain-Ways]

Russian proverbs in English, Russiske ordspråk, ordsprog, opp Seksjon Sett Neste

Russian proverbs in English, Russiske ordspråk, ordsprog BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2016, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]