Norsk del, Gullvekta
Russiske ordspråk ≍ Russian Proverbs
Seksjon › 15 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

O

Også krokete stokkar brenn rett.

Even crooked sticks burn straight.

Også tolmod har sine grenser.*

Patience has its limits.

Oksen blir fanga ved hornet, mannen ved tunga.

An ox gets caught by the horn, a man by the tongue.

Om berre éi vond kvinne fanst, ville kvar mann seie ho var hans.

If only one evil woman lived on earth, every man would claim she was his wife.

Om bonden ikkje høyrde sterke torebrak, ville han gløyme å krosse seg. (Om tora ikkje er kraftig, gløymer bonden å krosse seg.)

If the thunder is not loud the farmer forgets to cross himself.

Om du aldri ser nytt, kan du halde fram med å gle deg over gammalt.

If you never see new things, you can go on enjoying the old.

Om ein reddast eller ikkje, får ein freiste å handtere lagnaden sin klokt.*

Afraid or not, you will have to face your fate.

Om kua til ein annan rautar, skulle di eiga halde stilt. – Gryta skulle ikkje kalla kjelen svart når begge heng over elden saman.

Om ungdommen berre visste og alderdommen berre orka . . .

If youth but knew and age but could do.

Ordne ikkje med dåp før barnet er født.

Overalt der Gud har ei kyrkje, opnar fanden eit kapell.

Wherever God has a church, the Devil opens a chapel.

Innhald


Høyet i hus

På somme sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjelder: [Bøker]

English follow-up: [Gain-Ways]

Russian proverbs in English, Russiske ordspråk, ordsprog, opp Seksjon Sett Neste

Russian proverbs in English, Russiske ordspråk, ordsprog BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2016, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]