Norsk del, Gullvekta
Russiske ordspråk ≍ Russian Proverbs
Seksjon › 15 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

P

Papiret er stille mens pennen skriv.

The paper is still while the pen is writing.

Papiret godtar kva ein så skriv på det.

Paper will accept any writing.

Pengar elskar å bli talde. – Det lønner seg å vere sparsam.

Pengar elskar rekneskap. Dvs. Hald nøyaktig rekneskap støtt.

Money loves accounts. I.e. Always keep exact accounts.

Pisk vatn og det er framleis vatn (det kjem ikkje feitt opp til overflata).

Beat water and it's still water (you won't get grease on the surface).

Plugg eit hol mens det er lite. – Det hjelper å førebu seg på vanskar i god tid før det slår inn. Eit sting i tide sparer kanskje ni. Heller hindre det leie enn å angre i tida som kjem.

Plug a hole while it is small.

Plukka opp av søla og gjort til fyrste. – (Om nokon som ikkje passar til stillinga si på grunn av råskap, låg klasse eller anna.)

Presten elskar gravferda til den rike, mens dommaren elskar rettssaka hans.

The priest loves the rich man's funeral, the judge loves the rich man's lawsuit.

Pris ein fin dag først mot kvelden.

Praise a fair day at night.

Prøv å reise deg så ofte som du fell.*

As often as you fall, get up.

Prøv ikkje å køyre sleden som ikkje er din.

Do not try to drive the sleigh that isn't yours.

På botnen av vinen finn ein alltid botnfall.

At the bottom of the wine you will always find dregs.

På ein farleg veg, ber skjegget over skuldra.

On a dangerous road, wear your beard over your shoulder.

På håpets enger beitar mange narrar.

Påfuglen har fine fjør men stygge føter.

The peacock has fair feathers but foul feet.

Innhald


Høyet i hus

På somme sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjelder: [Bøker]

English follow-up: [Gain-Ways]

Russian proverbs in English, Russiske ordspråk, ordsprog, opp Seksjon Sett Neste

Russian proverbs in English, Russiske ordspråk, ordsprog BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2016, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]