Norsk del, Gullvekta
Russiske ordspråk ≍ Russian Proverbs
Seksjon › 15 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

S

Samle ikkje saman halm til grannetaket når ditt eige lek.

Don't collect straw for your neighbour's roof while your own is leaking.

Samvitet er tusen vitne, det.

Conscience is a thousand witnesses.

Sanninga teier når pengane taler.

Truth keeps silence when money talks.

Sava stel sauane og ulvane får skulda. — Somme stel sauar og lar andre får skulda).

Sava rustles the sheep and the wolves get the blame.

Seljaren har éin pris, og kjøparen ein ganske annan.

The seller has one price, and the buyer quite another.

Send tosk til marknad og tosk kjem att.

Send a fool to market and a fool he will return.

Sibir er forferdeleg, men livet der er betre enn livet i Russland.

Siberia is terrible, but life there is better than life in Russia.

Sjå ikkje dit no, men nokon stel potetene dine.

Don't look now, but someone is stealing your potatoes.

Sjølv ei gammal kvinne gjer feil.

Sjølv ei svale har hjarte.

Even a swallow has a heart.

Sjølv ein blind hest kan trekke vogna, berre han blir leidd.

Even a blind horse can pull the cart, if he is led.

Sjølv ein liten ting har eigeverd. *

Even a small thing has its worth.*

Sjølv ein sjuk ulv kan handtere eit lam.

Even a sick wolf can handle a lamb.

Sjølv hestar døyr av arbeid.

Sjølv ikkje ei einfaldig kvinne fortel mannen sin alt.

Sjølv om du blir avvist ved hovuddøra, prøv å banke på bakdøra med ein rubel.

Though you are turned away at the front door, try knocking at the back with a rouble.

Sjølv om hesten kan va over, druknar høna.

Though the horse can cross, the hen gets drowned.

Sjølv om sanninga er gravlagd i ei gullboks, vil ho bryte ut og kome for dagen.

Even if Truth is buried in a gold box, it will break out and come to light.

Sjølv våren gir inga glede i framandt land.

Even spring has no delight in a strange land.

Sjalusi og kjærleik er søstrer.

Jealousy and Love are sisters.

Sjefen har alltid rett. (Vanlegvis ironisk).

Sjela veit (kva som er) måte.

Sjeldan er ei ussel gåve friare enn eiga forteneste.*

Sju ventar aldri på ein.

Seven never wait for one.

Skal du gjere noko uvørdent, var det betre om du let det vere.

Skarptrommene er fine bakom åsane. — Avstand velsignar til tider.

The tambourines are fine over the hills.

Skrev over to hestar og du fell i søla.

Straddle two horses, and you'll fall in the mud.

Skriking aleine har aldri fått opp eit hus. — Dei som har rett treng vel ikkje rope når dei snakkar. Jf. Det er ikkje sikkert at den som ropar høgast har rett (Kinesisk).

Shouting never built a house.

Skuld ikkje Nils for noko Andrine; har gjort.

Don't blame Tom for Jerry's fault.

Slik er det her i verda; den eine har dill og den andre agurkar.

Slik som ein skreddar manglar bukser, manglar ein skomakar sko.

Just as a tailor lacks trousers, a shoemaker lacks shoes.

Slutt fred med folk og før krig mot syndene dine.

Make peace with men and make war with your sins.

Små fuglar lagar små reir.

Small birds make little nests.

Snakk i marknaden, og du fortel verda.

Talk in market and you tell the world.

Snakk om ulven, så kjem han inn i hytta.

Snakk, men ikkje snakk tullball. — Pass på kva du seier.

Som du haustar kan du treske.

Som du sår skal du hauste.

Som hesten sa: Graset vil vare så lenge vi lever, og etter det, kven bryr seg?

As the horse remarked: the grass will last our lifetime; and after that, who cares?

Som prest, så flokk.

Like priest, like flock.

Somme liker presten, andre kona hans, og andre dottera.

Spytt i auget hans, og han sver det er heilag dogg frå himmelen.

Spit in his eye, and he will swear it's holy dew from Heaven.

Spytt ikkje i brønnen - du blir tørst etter kvart.

Don't spit into the well - you'll be thirsty by-and-by.

Spyttar du mot himmelen, skitnar du fjeset på deg.

If you spit at Heaven, you will dirty your own face.

Stakkars lammet, det har sju gjetarar.

Poor lamb: it has seven shepherds.

Startar kan vere vanskelege.*

Beginnings [can be] hard.

Stille vatn kan sprenge demningar.

Stjernekikarens tå blir er ofte forstua.

The star-gazer's toe is often stubbed.

Stol aldri på vennskapen til ein spøkefugl.

Never trust the friendship of a joker.

Stol på Gud, men ikkje vere forsømmeleg.

Trust in God, but don't be remiss.

Store skip kan dra langt. [Mod] — Eit velståande menneske kan dra langt av garde.

Storfiskar sluker småfiskar, og sluker dei heile.

Big fish swallow little fish, and swallow them whole.

Stortjuvar heng småtjuvar.

Great thieves hang little ones.

Strandsnipa er liten, men fugl same kva.

The sandpiper is small, but a bird just the same.

Strekk beina berre så langt som dyna rekker.

Stretch your legs according to your coverlet.

Strekk ut beina så langt som kleda tillèt. — Lev etter midla dine.

Styrke og ære er tenarar for dei rike.

Strength and glory are servants of the rich.

Så bjart som ein appelsin. — Så klar som dagen.

Så lenge eg har måneskinn, kan stjernene gjere som dei vil for meg.

So long as I have moonlight, the stars can suit themselves.

Så snart eit ord er ut av munnen, kan ein ikkje svelgje det att.

Once a word is out of your mouth you can't swallow it again.

Så sterk som Samson var, makta han likevel ikkje ta opp ein rubel frå ein tom pung.

Strong as Samson was, even he could not lift a rouble from an empty purse.

Så stolt som ei ørn, som modig som ei høne.

As proud as an eagle, as brave as a hen.

Innhald


Høyet i hus

På somme sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjelder: [Bøker]

English follow-up: [Gain-Ways]

Russian proverbs in English, Russiske ordspråk, ordsprog, opp Seksjon Sett Neste

Russian proverbs in English, Russiske ordspråk, ordsprog BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2016, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]