Norsk del, Gullvekta
Skotske ordspråk – Scottish Proverbs
Seksjon › 29 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

N

Ein full sekk kan tole ein dult [eller: eit slag] i sida.

A fu' sack can bear a clout i' the side. A full sack can bear a slap in its side. (A well to do person can afford to take a few knocks from those less fortunate.)

Ingen kyr, ikkje bry [ingen suter som kjem med stell av dyr.]

Nae cows, nae care.

Ein spøker ikkje med kvasse reiskap.

Nae jesting wi' edg'd tools.

Ingen kan supe inn og blåse ut på same tid. – Ingen kan ete suppe og blåse på ho samtidig. (Utleiing)

Nae man can baith sup and blaw at ance. (No one can do two opposing things at once.)

Ingen regel er så god som tommelfingerregelen, om han berre slår til. (Tommelfingerregel: omtrentleg, lettfatteleg regel som er lett å hugse.)

Nae rule sae gude as rule o' thoom, if it hit. (But it seldom does, according to Kelly.)

Ikkje noko kjem ut av av ei knytt hand.

Naething comes out o' a close hand but: Naething enters into a close hand.

Ein mann har ikkje noko så godt som det han har komme til rett.

Naething's a man's truly, but what he comes by duly.

Ingen undrar seg meir enn gapar.

Nane ferlie mair than fools. (Fools see more wonders than wise men.)

Naud får den gamle kona på trav.

Need gars the auld wife trot.

Munkar gir aldri opp feidar og strid.

Ne'er friar forgot feud.

Gift deg aldri med ei pengelaus jente som er stolt av stamtavla si.

Ne'er marry a penniless maiden that's proud o' her pedigree.

Set aldri plogen føre oksane.

Ne'er put the plough before the owsen.

Rekk ikkje handa lenger ut enn ermet tillet.* (Strekk ikkje ressursane dine for langt.)

Ne'er put your hand farther out than your sleeve will reach. (Don't overstretch your resources.)

Gi aldri opp visse [sikker viten] for håp.

Ne'er quit certainty for hope. (A bird in the hand etc.)

Strekk deg aldri høgare enn du rekker. (Prøv ikkje å gå bortanfor det du evnar, har ressursar og/eller makt til)

Ne'er rax above your reach. (Don't try to go beyond your abilities/resources/strength.)

Vis aldri tennene om du ikkje kan bite.

Ne'er shew your teeth unless ye can bite.

Nest etter inga kone er ei god kone best. (Kaledonsk vurdering)

Next to nae wife, a gude wife is the best. (Caledonian)

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Scottish proverbs, Skotske ordspråk, proverbs in Scots, ordtak i Skottland, opp Seksjon Sett Neste

Scottish proverbs, Skotske ordspråk, proverbs in Scots, ordtak i Skottland. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]