Norsk del, Gullvekta
Skotske ordspråk – Scottish Proverbs
Seksjon › 29 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

M

Éin mann kan føre ein hest til vatnet; tjue klarer ikkje å tvinge vatn i han. (Ein kan ikkje tvinge folk til å endre meining eller måtar om dei ikkje vil det.)

Ae man may bring a horse to the water, when twenty winna gar him drink. (You cannot force people to change their minds or ways if they do not want to.)

Lag høy mens sola skin.

Mak yer hay while the sun shines.

Gifte er som rotter i ei felle - glade for å få besøk, men ivrige etter å komme ut sjølve.

Married folk are like rats in a trap - fain to get ithers in, but fain to get out themsels.

Å vere nøydt er ein hard fyr. (Det ein blir nøydt til kan vere barskt, hardt og låkt.)

Maun dae is a fell fallow. (Necessity is a hard master.)

Ein måler ikkje menn i tommar. (Det finst andre mål enn metermål og tommestokkar.).

Men are no to be met by inches.

Mykje vil ikkje lykkast som toskar trur.

Mickle fails that fools think. – Muckle fails that fools think.

Bry deg om deg sjølv; verda vil bry seg om leivningane.

Mind thysel', the world will mind the lave.

Mange grann blir mykje. (Mange småkorn kan til saman bli ein stor haug, osv.)

Mony a pickle maks a mickle. (Lots of little things can make a great thing, a large quantity or amount.)

Mang ein gjer seg eit ærend til hagtornen for å seie god dag til teddybjørnen min. (Mange fyller livet med bagatellar. - Teddy kan tyde teddybjørn eller undertøysplagg for kvinner)

Mony ane maks an errand to the ha' to bid my Teddy good day. (Many occupy their lives with trifles.)

Mange ville ha vore verre om eigedommane deira hadde vore betre. (Det kan bli for mykje å ta hand om.)

Mony ane wad hae been waur had their estates been better.

Mangt blir laga for pengane. (Mange tingestar og innretningar blir uttenkt for pengar.)

Mony a thing's made for the pennie. (Many contrivances are thought of to get money.)

Mange kokkar lagar aldri god kålsuppe [saman].

Mony cooks ne'er made gude kail. (Cf. Too many cooks spoil the broth.)

Mange tenker meir på kven som seier noko enn kva som blir sagt.

Mony think mair o' wha says a thing than o' what the thing's that is said.

Møkk er matkistas mor. (Gjennom avlingane.)

Muck is the mither o' the meal kist. (A proverbial phrase extolling the virtues of fertiliser.)

Mykje kan gjerast ved å taime.

Muckle may be done by timing ane's turn.

Mykje glede, noko smerte.

Muckle pleasure, some pain.

Mykje kan bli meir med flid [omhug, flid, gode tiltak, varsemd, nøysemd].

Muckle wi' thrift may aye be mair.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Scottish proverbs, Skotske ordspråk, proverbs in Scots, ordtak i Skottland, opp Seksjon Sett Neste

Scottish proverbs, Skotske ordspråk, proverbs in Scots, ordtak i Skottland. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]