Norsk del, Gullvekta
Skotske ordspråk – Scottish Proverbs
Seksjon › 29 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

O

Ein god fiskesaltar var neppe ein grepa lesar.* (Lesekunnig . . . Eit ord mot skryting: Her er fleirtydige ord som gjer andre tydingar mogelege også.)

A great rooser was ne'er a gude rider. (A boaster is rarely a good performer.)

Av alle vonde er ingen best.

O' a' ills, nane's best.

Av alle sorger er den fulle sorga best. (D.e. når vennar døyr og etterlater seg god arv.)

O' a' sorrows, a fu' sorrow's the best. (Traditionally said when friends die and leave good legacies.

Frå godt råd kjem ikkje noko ilt.

O' gude advisement comes nae ill.

Frå litt innblanding i andre sine saker kjem mykje å ta seg i akt for.

O' little meddling comes muckle care.

Ei skjor er glede, tre skjorer er giftemål. [Del av folketru]*

One magpie's joy, . . . Three's a marriage (etc.)

*I skotsk folketru var å sjå ei skjor ei glede, men i England var det omvendt. Skotske og engelske har hatt heilt motsette syn på kva to og fire skjorer skulle oppfattast som også, men har vore samde om at å sjå tre skjorer varsla giftemål. Ein enkel lærdom kan vere at ein bør la vere å låse seg fast i fordommar og udokumenterte oppfatningar, særleg i grenseland.

Undertrykking gjer ein klok kar galen [frå vettet].

Oppression will mak a wise man wud.

Synder og skulder vi har, er ofte fleire enn vi trur.

Our sins and debts are aften mair than we think. (A cautionary saying).

Frå frå gjeld, fri frå fare. [- Farene med ikkje å innfri gjeld - kanskje gjeld til ågerrenter - kunne vere dramatiske før.]

Out o' debt, out o' danger.

Frå torv-gropa til gjørmepølen. (Frå vondt til verre. - Torv-hol får ein av å grave ut og skjere ut torv til brensel.) (

Out o' the peat pot into the gutter. (A Scottish equivalent of the English 'Out of the frying pan and into the fire'.

Å, om ei [høgare] makt gav oss å sjå oss sjølve som andre ser oss! (Robert Burns)

O, wad some power the giftie gie us / To see oursels as ithers see us! (From Robert Burns' poem 'To a Louse' - On Seeing One On A Lady's Bonnet, At Church, 1786. [In English: "Oh would some power the gift give us, To see ourselves as others see us." Simply put: "I wish for a power to give us this gift: [Being able] to see ourselves as other people see us.]

Av for mange jern i elden, kjølnar somme.

Ower mony irons in the fire, some maun cool. (Said when somebody has so many projects on the go at once, that they are unlikely to make a success of them all.

Den altfor uvørdne kan komme til å angre seg.

Ower reckless may repent.

Å, for ein innfløkt vev vi vev når vi først tar til å snyte.

O what a tangled web we weave / When first we practise to deceive. (From Scott's Marmion.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Scottish proverbs, Skotske ordspråk, proverbs in Scots, ordtak i Skottland, opp Seksjon Sett Neste

Scottish proverbs, Skotske ordspråk, proverbs in Scots, ordtak i Skottland. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]