Norsk del, Gullvekta
Skotske ordspråk – Scottish Proverbs
Seksjon › 29 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

P

Ein god [dugeleg] sakførar kan vere ein dårleg granne [å ha].

A gude lawyer may be an ill neighbour.

Grisar kan kanskje plystre, men kjeften deira er dårleg forma for det.

Pigs may whistle, but thay hae an ill mouth for't. (Said when somebody is trying to perform a task for which they are incompetent.)

Smør på tjukt, og noko vil feste seg. [Alternativ: Sver tjukt . . .]

Plaister thick and some will stick.

Leik er godt så lenge det varer.

Play's gude while it lasts.

Ver god mot [nøgd med] deg sjølv, så treng du ingen kjæledegge.

Please yoursel', and you'll no dee o' the pet.

Ugjestmilde, kalde fattigdom!

Poortith cauld.

Ros med inga forteneste til bringar lite i gryta [magen].

Praise without profit puts little i' the pat. (Fine words do not put food in one's stomach.)

Preik i samsvar med gasjen du får. (Råd om å tilpasse ytinga til inntekta.)

Preach according to your stipend. (A warning to live within your means/income.)

Hovmod pyntar (hatten) og den vonde plyndrar.

Pride prinks her brow for the deil to pouse. (Pride bedecks herself and the devil despoils.)

Hovmod vil få eit fall.

Pride will hae a fa'.

Haggisar og elskarar skulle handterast varme.

Puddins and paramours should be hetly handled. (Both are not so pleasant when cold!)

Ein ikkje vente å bli elske berre fordi ein tar seg av nokon.

*You cannot expect to be loved, just because you look after someone.

Q

Kvalitetet utan kvantitet tenker folk flest lite på [om].

Quality without quantity is little thocht o'.

Kranglefantar lever neppe lenge.

Quarellers do not usually live long. (From Scott's St. Ronan's Well, chap.8. (Quarrels are easier begun than ended.

Stille og ro er best.

Quietness is best. (Silence is golden).

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Scottish proverbs, Skotske ordspråk, proverbs in Scots, ordtak i Skottland, opp Seksjon Sett Neste

Scottish proverbs, Skotske ordspråk, proverbs in Scots, ordtak i Skottland. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]