Norsk del, Gullvekta
Skotske ordspråk – Scottish Proverbs
Seksjon › 29 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

S

Ein heim i full forvirring verkar ganske bortkasta.*

A house in a hastrie is dounricht [doonricht] wastrie.

Ein heim som er stinn av røyk, konfliktar, falskt skryt og ei kone som skrik opp og skjenner, får ein kar til å springe på dør. (Slikt kan drive ein mann ut av hans eige hus.)

A house wi' a reek, and a wife wi' a reard, will mak a man rin to the door. (Two things said to be enough to drive a man out of his own house.)

Strev gjer slåtten.

Maistry maws the meadows doun. (Scott's Heart of Midlothian, chap.45. Maistry in this context means force or energy.)

La ikkje godt høy bli skjemt. (Kast ikkje gode ressursar.)

Mak nae orts o' gude hay. (Don't waste good resources.)

Tomros - ikkje det.

Mak nae toom ruse. (Don't give empty praise.)

Sår skulle handterast varsamt. [Ømtolige saker og ting bør handterast varsamt.]

Sairs shouldna be sair handled. (One should handle delicate matters gently.

Sei vel og gjer vel - kort sagt: Å seie vel er godt, men å gjere vel er betre.

Say weel and dae weel, and wi' ae letter; say weel is gude, but dae weel is better.

Å sjå det er å tru det over heile verda.

Seein's believing a' the warld ower.

Glede kjem ikkje før sorg har sleppt taket.

Seil ne'er comes till sorrow be awa.

Send det blå blodet ditt til marknaden og sjå kva det får kjøpt.

Send your gentle blude to the market, and see what it will buy. (Said to those who boast of coming from a high-ranking family, but who possess little else.

Eit kraftig hjarte til ein bratt bakke. [Til ei tung oppgåve: ver modig og fast bestemt.]

Set a stout heart to a stey brae. (Face a hard task with courage and determination.This saying is recorded in Alexander Montgomerie's famous poem The Cherrie and the Slae, first published in 1597 thus:'Sic Bettis ay as settis ay stout stomakis to the bray.'

Rust han opp og skubb han fram. [Om nokon som er overlag innbilsk (pretensiøs)]

Set him up and shute him forward. (Spoken of one who is over pretentious. (From Scott's St. Ronan's Well.

Rist dine eigne ryer ved di eiga bakdør. [Sjå til eige liv og la hine sjå til sitt.]

Shak yer ain mats at yer ain back door. (Attend to your own life and let others attend to theirs.

Skarp forstand bøter ofte dårlege drag.*

Sharp wit aften mends foul feature.

Ho snakkar som ein tinnsmed [snakkar grovt, stygt og fornærmande].

She has a tongue like a tinkler.

Ho har tatt sauene sine til ein dum marknad. [Ho er blitt dårleg gift.]

She has ta'en her sheep to a silly market. (She has made a poor marriage.

Kom saman med slike som er slik du helst bør vere sjølv.*

Sic a man as thou wad be, draw thee to sic companie. (Birds of a feather flock together.)

Sit på rumpa di og kall på tenarane. [Irettesetting til dei som vil ha andre til å gjere slikt for dei som dei sjølve kan gjere.]

Sit on your arse, and call your sorrans. ('Sorrans' are servants. Kelly says 'A reproof to them that would have others do for them, what they ought to do themselves. A twisted expression.'

Fornærma kjærleik er sår å halde ut.

Slighted love is sair to bide.

Små fisk er betre enn slett ingenting.*

Sma' fish are better than vane.

Vassmasser som renn jamt, kan vere djupe.*

Smooth waters rin deep.

Soldatar, eld og vatn gjer fort rom for seg sjølve. [Vanleg folk har lite kontroll over dei.]

Sodgers, fire, and water soon mak room for themsels. (One has little control over any of these.

Fort fått, fort brukt.

Soon gotten, soon spent.

Skomakarar og skreddarar tel timar [Dei veit at tida kan ha verdi.]

Souters and tailors count hours. (Tradesmen and those involved in commerce are aware of the value of time.

Spar når de er unge og bruk det når de er gamle.

Spare when ye're young and spend when ye're auld.

Spytt i neven og hald fast. [Ta fast grep om eitkvart.]

Spit in your loof and haud fast. (Take a firm hold of a thing.

Steg for steg går ein opp bakken.

Step by step climbs the hill.

Å strekke seg og geispe vitnar ofte om mangel på søvn.*

Stretching and gaunting bodes sleep to be wanting.

Overmål kan drepe fleire enn sverd. [Overvekt kan det.]

Surfeits slay mair than swords. (A warning to take all things in moderation.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Scottish proverbs, Skotske ordspråk, proverbs in Scots, ordtak i Skottland, opp Seksjon Sett Neste

Scottish proverbs, Skotske ordspråk, proverbs in Scots, ordtak i Skottland. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]