Norsk del, Gullvekta
Skotske ordspråk – Scottish Proverbs
Seksjon › 29 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

V

Ein kan knyte for sekken før han er full.

Ane may bind the sack afore it's fu'. (A reminder given when a particular process can be safely stopped at any time.)

Dyd blir aldri gammal.

Virtue ne'er grows auld.

Eit fleirtydig ordtak. Dyd i tydinga "Jomfrudom blir sjeldan gammal" gjeld svært mange. Dyd i meiningar som "Dugleik (at ein er dyktig, dugeleg, dugande) blir kanskje ikkje forelda - men det kjem ganske visst an på kva ein er dugande til, og korleis forholda, "tidene" endrar seg. Dyd i meininga "Rett god moral blir ikkje gammaldags" er svært hjelpande, etter Buddha, guruar og andre. I yogaen finn ein fleire dydar og dugleikar å gå inn for, til dømes i Yoga Sutras og Yajnavalkya Yoga (ti yamaer og ti niyamaer), og i Buddhas graderte moral-dydar for alle, og vidare skjerpingar for munkar.

Her skal eg likevel ikkje gå inn på dygd og dygdar i hinduismen, taoismen og buddhismen, men fare fort over nokre røter og forståingar her i Vesten:

Dyder kan også vere gode eigenskapar, moralsk verdifull eigenskap - positive trekk. Det motsatte av dyd er last.

Orda dyd og dygd er i slekt med verbet å duge, vere god nok, vere brukbar, vere til verkeleg nytte. Røtene til det engelske 'virtue' stammar via gammalfransk frå det latinske 'virtutem', moralsk styrke, godleik, mot, tapperheit. Bakom er eit eldre ord for menneske. 'Viril', potent, kraftig, har den same ordbakgrunnen.

Ulike kulturar har litt ulike eigenskapar rekna med under dyd". Frå oldtidas Egypt har god moral vore knytt til rettvis sanning og ansvarleg orden, personifisert som gudinna Maat. Gamle greske hovuddydar var måtehald, visdom, mot rettferd. fromheit og ein slags "mellomting-balanse" (metron) mellom ytterpolar. I det militaristiske romarriket kom militær styrke til, med meir.

Konklusjon: Dyd er ikkje berre seksuell reinleik og jomfrudom. Høgste dyd er ikkje avhengig av tid, nest høgste skulle vere gyldig svært lenge, og dyd i jomfrumeining kan vare eit par tiår, meir eller mindre. Ein finn meir i Wikipedia-artikkelen "Dyd" og i Store norske leksikon under "dyd".

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Scottish proverbs, Skotske ordspråk, proverbs in Scots, ordtak i Skottland, opp Seksjon Sett Neste

Scottish proverbs, Skotske ordspråk, proverbs in Scots, ordtak i Skottland. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2016–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]